Công ty Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh được tăng vốn điều lệ lên 268 tỷ đồng
Chạy thử đoàn tàu dự án metro số 1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Theo quyết định số 6339/QĐ-UBND, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập (năm 2015) là 14 tỷ đồng, thời gian hoạt động 99 năm. Như vậy, quyết định mới đã tăng vốn điều lệ của công ty lên 268 tỷ đồng.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại công ty theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố theo dõi, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dung báo cáo, đề xuất./.