Đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ bán xăng dầu

Thông tin tới báo chí, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại tại Khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đó là khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ cũng đã quy định rõ, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cửa hàng xăng dầu cần chấp hành việc lập hóa đơn điện tử cho khách hàng
Cơ sở pháp lý để triển khai hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là đã đầy đủ. Ảnh: TL

Đồng thời, tại điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn cũng quy định, đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quy định, đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.

“Như vậy, về cơ sở pháp lý để triển khai hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là đã đầy đủ” – Bộ Tài chính khẳng định.

Thông tin liên quan đến lộ trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1, khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Song song với đó, quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 1/7/2022. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022.

Triển khai quy định này, cơ quan thuế đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ ngày 1/7/2022, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.

Rà soát, xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời

Đối với việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, Bộ Tài chính cho biết, ngành Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử; nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế.

Đồng thời, ngành Thuế tăng cường phối hợp giữa cơ quan ban, ngành địa phương trong việc rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cửa hàng xăng dầu cần chấp hành việc lập hóa đơn điện tử cho khách hàng

Áp dụng hóa đơn điện tử trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: TL

Trong quá trình xây dựng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, bao gồm quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) là cơ quan chủ trì đã lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đồng thời lấy ý kiến rộng rãi và tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và xem xét, thông qua đảm bảo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật số 17/2008/QH12 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Trong đó, tại Văn bản số 1394/BTC-PC ngày 2/3/2020 góp ý dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ, Bộ Công thương không có ý kiến về nội dung quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu.

Tại Công điện 1123, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu…

Để tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngày 18/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Đồng thời, tuyên truyền, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên cả nước được thông suốt, thuận lợi.

Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử; áp dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu các giải pháp, công cụ quản lý, phân tích dữ liệu phù hợp để quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế…/.